top of page

Hlásime sa k prvokresťanskému vyznaniu viery v tomto znení:

Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.

Verím v Ježiša Krista, Syna jeho jediného, Pána nášho,

ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny,

trpel pod Pontským Pilátom, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný,

zostúpil do pekiel, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesia,

sedí na pravici Boha, Otca všemohúceho, odkiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, zmŕtvychvstanie a život večný.

ZÁSADY BAPTISTOV

Prečo názov baptisti?

Názov baptista je odvodený od gréckeho slova „baptizein“ čo znamená krstiť, ponoriť. Názov budí dojem, že v centre baptistickej zbožnosti stojí krst. Ale nie je to tak. V centre zbožnosti baptistov stojí Pán Ježíš Kristus. Názov baptisti je používaný preto, lebo  krst v kontexte baptistického poňatia cirkvi vždy predstavoval najzreteľnejšiu deliacu hranicu medzi tzv. ľudovými cirkvami a baptistami.

Zásada 1 - Sloboda svedomia

Baptisti sa zasadzujú o slobodu svedomia u každého jednotlivca. Sloboda svedomia v ich ponímaní znamená, že v cirkevnom zbore rešpektujú rôznorodosť názorov a životnej praxe, ktorá sa môže legitímne dovolávať Biblie. Nesúdia svedomie tých s ktorými sa pre nezlučiteľnosť vierouky a praxe ich  cesty rozchádzajú, pretože uznávajú ich právo na vlastné presvedčenie.

Zásada 2 - Kompetencia jednotlivca a kňažstvo všetkých veriacich

Baptisti veria v kompetenciu každého kresťana stáť pred Bohom a v moc Ducha Svätého, ktorý každému kresťanovi odkrýva Biblickú pravdu. Nerozlišujú medzi laikmi a kňazmi. Každý cirkevný zbor môže autorizovať kohokoľvek zo svojho spoločenstva, aby vykonával služby potrebné pre jeho plnohodnotné fungovanie.

Zásada 3 - Biblia jediná norma pre vieru a život

Biblia je najvyšším,  najdokonalejším,  neomylným, Duchom Svätým inšpirovaným zjavením Božej pravdy. Akýkoľvek ľudský pokus uchopiť pravdu Písma a definitívne ju uzatvoriť do dogmatických poučiek baptisti odmietajú. Všetko učenie, formulácia dogmatiky a vierovyznania, ako aj prístup k tradícii sa musí vždy preverovať z hľadiska súladu s Písmom. Baptisti veria, že cirkev žijúca pod váhou Písma svätého má byť neustále reformovaná citlivým načúvaním Božiemu slovu. Očakávajú, že z Písma skrze moc Ducha Svätého bude prúdiť do každej generácie svieža orientácia pre existenciu v nových životných podmienkach.

Zásada 4 - Krst iba znovuzrodených ľudí na vyznanie viery

Baptisti krstia ponorením iba ľudí, ktorí:

  • spoznali, že sú hriešni a odsúdení na večné zatratenie,

  • spoznali svoju neschopnosť si dobrými skutkami zaslúžiť spásu,

  • prijali zmierenie s Bohom skrze vieru v Ježiša Krista,

  • v pokání vyznali a opustili svoju vzburu proti Bohu,

  • sa pod vedením Ducha Svätého vydali na cestu bezhraničnej poslušnosti  Bohu skrze Sväté písmo.

 Pokrstených ľudí vítajú v ich duchovnom domove, ktorým je konkrétny cirkevný zbor.   Čo sa týka novonarodených detí, tie rodičia prinášajú do cirkvi, kde je pre deti a rodičov vyprosené Božie požehnanie.

Zásada 5 - Večera Pánova

Večera Pánova je pre baptistov Kristovým ustanovením. Vysluhujú ju pod obojím spôsobom každému človeku, ktorý má živú vieru v Ježiša Krista. Kristus je pri Večeri Pánovej prítomný skrze Ducha Svätého.   

Zásada 6 - Každý miestny zbor je samostatnou cirkvou

Baptisti učia, že každý miestny cirkevný zbor je schopný zodpovednej správy svojich vecí skrze prítomnosť Ducha Svätého, od ktorého prijíma múdrosť, lásku a moc na to, aby plnil Božiu vôľu. Akékoľvek zasahovanie do záležitostí zboru už či zo strany orgánov cirkvi alebo iných cirkevných zborov je bez výslovného súhlasu miestneho spoločenstva neprípustné. Jednotlivé cirkevné zbory sú spravované prostredníctvom staršovstva a služobností podľa Ef4. Všetky zásadné rozhodnutia, týkajúce sa každej oblasti zborového života, sa robia na základe všeobecného súhlasu. 

Zásada 7 - Odluka cirkvi od štátu

Baptisti ctia a poslúchajú Pána Ježiša Krista, Boha a Spasiteľa, ako jedinú a absolútnu autoritu vo veciach týkajúcich sa viery a praxe, ako sú zjavené v Písme. Preto vylučujú všetky vzťahy so štátom, ktoré by narúšali Kristovo panstvo. Súčasne odmietajú akékoľvek pokusy cirkvi politicky a mocensky vládnuť.

bottom of page